מגיל חמש עד גיל עשרים – בנין האמונה, הידע וההשקפה

לצפייה בשיעור

בפרקי אבות שלמדנו בשבת האופרוף (העליה לתורה), פרק חמישי, כתוב בסוף "בן חמש שנים למקרא, בן עשר שנים למשנה, בן שלש עשרה למצוות, בן חמש עשרה לגמרא, בן שמונה עשרה לחופה, בן עשרים לרדוף…". החתן כבר עבר את 18, נכון? [החתן בן 20 והכלה בת 18]. יפי, בדיוק מתאים לדרוש – הווארט הוא שצריך לחבר את "בן שמונה עשה לחופה" ל"בן עשרים לרדוף".

חלוקת פרקי אבות בסוד "בן בג בג" ו"בן הא הא"

נתחיל מההתחלה: לפי גרסת אדמו"ר הזקן בפרקי אבות, זה מאמר של בן הא הא. בסיום פרק חמישי יש שני תנאים מיוחדים בשמות שלהם – בן בג בג ובן הא הא. החתימה של חמשת פרקי המשנה של פרקי אבות בשני התנאים האלה – שני "האֵתנים מֹסדי ארץ" – ודאי אומרת דרשני. יש חמשה פרקים, כמנין בג וכמנין האות ה (בלי המילוי). אפשר לומר שבכך שאחרי בן בגבג מגיע בן האהא כבר רומז שאחרי ה-ה מגיע עוד פרק (א) – פרק קנין תורה, "שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם".

אם ה-בג – בן בג בג, שאומר "הפוך בה והפוך בה דכולא בה" – רומז לחמשה פרקים (וזה גופא "הפוך בה והפוך בה", לא להסתפק בלימוד חמשת הפרקים פעם אחת, אלא שוב ושוב, בגבג, כל בג צריך לחזור על עצמו "כפלים לתושיה", וכך גם האהא), צריך לומר שיש איזו חלוקה אמתית ל-ב ו-ג בתוך חמשת הפרקים.

מה שעולה על הדעת בדרך הפשט הוא ששני הפרקים הראשונים הם לפי סדר הדורות – הכל המשך של "משה קבל תורה מסיני" עד לקבלת הלל ושמאי, ואח"כ צאצאי הלל וחזרה אליו, ואז "רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי… חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי וכו'", ובסוף שתי משניות של רבי טרפון (שמצטרף לחמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי). יש בזה קצת "רצוא ושוב" (מהלל עד לרבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא [רבי, שפתח את פרק שני] ובחזרה להלל [יש אומרים שהוא הלל נשיאה, הדור העשירי להלל הזקן, ורק כאשר מגיעים אליו חוזרים להלל הזקן], אבל בעקרון – בגדול – שני הפרקים הראשונים הם שושלת הקבלה. אחר כך כבר לא כך, אלא מכלול של הרבה מאד חכמים – לאו דווקא לפי הסדר.

משנת הסיום – סדר חיי היהודי

בכל אופן, יש "בן בג בג אומר הפוך והפוך בה וגו'" ואחר כך "בן הא הא אומר לפום צערא אגרא" וממשיך בסדר חיי היהודי – "לפום צערא אגרא" היינו הקדמה לכל סדר חיי היהודי, יד שלבים בחיים שמנויים במשנה (מהמשניות הכי מורכבות שיש בכלל). כל אחד מתחיל ב"בן" – "בן חמש, בן עשר… בן מאה…". יש יד פעמים בן – מה הסימן? משיח בןדוד. יש דודבנים במשנה הזו (ואם נתחיל לספור את מנין ה'בנ'ים מ"בן בג בג… בן הא הא…" אז יהיו בן במספר סדורי 'בנ'ים [2, שמות התנאים, 14, גילאים]!). לפני שהוא אומר את המשנה הזו, לפי נוסח אדמו"ר הזקן, הוא מקדים "לפום צערא אגרא" – כנראה שזו הקדמה לכל מה שמתרחש בחיים. זה כולל כמובן גם את ה"בן שמונה עשרה לחופה" ואת ה"בן עשרים לרדוף".

בר מצוה בתוך שנות לימוד המשנה וחתונה בתוך שנות לימוד הגמרא

שוב, אחרי "לפום צערא אגרא" הוא ממשיך "בן חמש שנים למקרא, בן עשר שנים למשנה [רק על השנים הראשונים כתוב 'בן… שנים', כנראה ששנים סופרים עד עשר. אחר כך] בן שלש עשרה למצות, בן חמש עשרה לגמרא וכו'". לכל חלוקה של לימוד תורה נותנים חמש שנים, לפי מאמר חז"ל שסימן ברכה בלימוד הוא עד חמש שנים (כך מסבירים המפרשים). יש חמש שנים מקרא, חמש שנים משנה וחמש שנים של הגמרא.

רק מה? בתוך חמש השנים של המשנה באה בר המצוה ובתוך חמש השנים של הגמרא משהו 'מפריע' באמצע – החופה. באמת זה לא בא כדי להפריע ח"ו, אלא כמו שכדי לזכות להגיע ממשנה לגמרא צריך את ה"בן שלש עשרה למצוות" באמצע – צריך להתבונן בכך – כך כדי להמשיך את התאוצה של לימוד הגמרא, עד גיל 20, צריך את ה"בן שמונה עשרה לחופה" באמצע.

איך שניהם מחלקים באופן שוה את חמש השנים? בן בג  בג – בשני המקרים החלוקה של חמש השנים היא ל-ג ו-ב (גבגב). יש חמש שנים ללמוד משנה, אבל אחרי שלש שנים בא חידוש – "פנים חדשות באו לכאן" – של המצוות, ואחרי שלש שנים של גמרא בא חידוש גדול של חופה. כמו שאמרנו, זה בא כדי להאיץ את תכלית הלימוד עד הסוף. המקרא לא זקוק למשהו באמצע – הילד לומד חמש שנים מקרא, מגיל חמש עד גיל עשר, בלי חידוש מיוחד באמצע הזמן הזה.

מקרא – בנין האמונה

אנחנו רוצים להסביר בהפשטה מה המטרה הפנימית של חמש השנים של המקרא ומה המטרה הפנימית של חמש השנים של המשנה ומה המטרה הפנימית של חמש השנים של הגמרא. כמובן שאין מקרא וגם משנה יוצאים מידי פשוטם.

מה המקרא שילד לומד חמש שנים, מ"בראשית ברא אלהים" עד סוף התנ"ך, בונה אצלו? מה זה נותן לו? מה הפנימיות, מה מקבלים מלימוד מקרא? זה נותן לו את יסודות האמונה שלו. כל הפסוקים שאתה יודע בעל פה, מהשנים שלמדת מקרא מגיל חמש, זו חקיקה בנפש של יסודות האמונה של עם ישראל. כתוב בתניא שמקרא הוא גם כח בנפש לקרוא לה' – המקרא בונה בנפש קשר ישיר לה', שהוא ענין האמונה.

משנה – צבירת הידע

אם מקרא היא כדי לבנות את האמונה של היהודי, מה מוסיפה המשנה? קודם דברנו על הארץ, לשון רצון. ידוע וגם מוסבר בתניא ובשאר ספרי החסידות שבדיוק מה ה' רוצה ממני איני יכול לדעת מהמקרא לבד. את יסודות האמונה אני מקבל מהמקרא. יש גם את מצות האמונה, ה"בא חבקוק והעמידן על אחת" – מצות האמונה. יש מצות היחוד, וכל חובות הלבבות של פנימיות התורה – הכל יסודות האמונה. מה המשנה נותנת? במלה אחת – ידיעה.

יש אמונה ויש ידיעה. המשניות הן שלב בחינוך – בין גיל עשר לחמש עשרה – בו הנער מקבל את עיקר הידיעות שלו. יש כל מיני ידיעות, ידע. כל משנה היא איזו נקודת ידע – ידע אלקי. צריך לדעת מה כתוב בתנ"ך, אבל מקרא הוא לא בשביל ידע. לכן כתוב שיוצאים ידי חובת לימוד תורה במקרא אפילו בלי להבין – הלימוד הוא לא לשם ידע. קוראים ומבינים משהו, אבל התכלית היא חיזוק – לחזק את האמונה בלב. משנה היא בשביל ידע, לכן לא יוצאים ידי חובת ת"ת בלימוד המשנה אם איני מבין ויודע מה שלמדתי.

בר מצוה – הפיכת הידע למחייב

למה יש פתאום בר מצוה באמצע, בתוך השנים של צבירת ידע תורני? כי אם אני יודע משהו – באיזה שלב צריך לקיים. ידע מחייב – יש מחויבות בידע, אם אתה יודע אתה צריך לקיים. הרבי הרש"ב עד גיל בר מצוה למד כל כך טוב את כל שו"ע או"ח עד שחדר לו לתוך העצמות, לתוך הגוף, עד שהגוף קיים הכל מעצמו (בדרך ממילא). זה כבר מעבר למחויבות – הקיום נעשה טבע, כמעט במודעות טבעית. אבל "לאו כל מוחא סביל דא", ולפחות שהידע – משלב מסוים, אחרי שלש שנים של צבירת ידיעות – יגרום להרגשה שאני מחויב לקיים מה שאני יודע. זו מחויבות שבאה תוך כדי צבירת ידע. אחר כך אתה ממשיך לצבור עוד ידע (עד גיל חמש עשרה).

גמרא – בנין ההשקפה

אם מקרא הוא אמונה, הבסיס של הכל, ומשנה היא ידע, מה הגמרא מחדשת? אחרי שלבחור בן 15 יש יסודות של אמונה ויש הרבה ידיעות בראש. מה קורה אצלו? למשל, כשהוא צריך לבחור לאיזו ישיבה ללכת, לאיזה חוג להשתייך? כתוב שגמרא היא סברא. צריך לדעת את הגרסא, את המשניות (והברייתות שהן גם של תנאי המשנה) אבל גמרא היא סברא. אם רוצים לתרגם למשהו יותר כללי, כמו אמונה וידע, מה חמש השנים האלה נותנות?

נאמר בשלבים: קודם כל, סברא היא לבנות לעצמך דפוסי חשיבה שלך. כל זמן שצברת ידע – לפני בר מצוה ואחרי בר מצוה עד גיל חמש עשרה – לא דורשים ממך דפוסי חשיבה עצמיים, עמוקים משלך. כשאתה לומד גמרא אתה לא רק לומד את סברת האמורא – מה רבא סבר ומה אביי סבר – אלא צריך גם לפתח את הסברא שלך. הסברא שלך היא דפוסי החשיבה שלך. מתוך כל הסברות שאתה לומד מכולם אתה בונה דפוסי חשיבה.

איך אומרים זאת במלה אחת? מה מטרת הגמרא לפי זה (כמו שהאמונה היא מטרת המקרא והידע הוא מטרת המשנה)? השקפה. לכל מי שיושב כאן יש השקפה. לרוב האנשים כאן יש השקפות דומות, אפשר לתפוס עוד כמה אנשים מהחוץ עם השקפות לגמרי אחרות. השקפה היא בעצם הישיבה הגבוהה שבחרת ללמוד בה – איזה ראש (מאיזה ראש ישיבה) אתה מקבל. זה נקרא ללמוד גמרא (גם במשמעות של לגמור את עיצוב כלי השכל שלך, את דפוסי החשיבה שלך), שאתה בונה לעצמך ראש, בונה לעצמך השקפה על החיים.

"בן שמונה עשרה לחופה" – הדרך למימוש ההשקפה

כמו שאמרנו קודם שתוך כדי חמש שנות צבירת הידע בא לך – בדרך ממילא או בהחלטה – שאני מחויב לעשות זאת, כך תוך כדי השנים של בנית השקפת העולם, מה צריך לעשות כדי לאמת את ההשקפה? להתחתן. להתחתן עם כלה שיש לה אותה השקפה. על מה מדברים בשידוך? איך בוחרים בן/בת זוג? מדברים על השקפות. השקפות הן מה שרוצים מהחיים – אדם רוצה מהחיים לפי ההשקפה שלו.

ה"בן שמונה עשרה לחופה" בתוך חמש שנים של גמרא הוא בדיוק כמו "בן שלש עשרה למצות" בתוך חמש שנים של משנה. יש השקפה בלי דרישה – אני חושב שהממשלה צריכה לעשות כך וכך, כך אני חושב. אבל אולי תקום ותתחיל לעשות משהו כדי שזה יקרה? אולי זה תלוי בך?! זו גם מחויבות – רמה אחרת של מחויבות. כדי לממש השקפה צריכים להיות אדם השלם, כמו שנסביר. צריך להתחתן. צריכים אנשים ונשים כדי לבנות את העם בארץ ישראל ולהביא גאולה לעולם. אז תוך כדי חמש השנים של בנית ההשקפה, לימוד הגמרא, בא "בן שמונה עשרה לחופה". באמת יש שתי דעות אם זה תחלת 18 או סוף 18 – אם בתחלת 18, בגיל 17, זה באמת בג, קודם ב ואז ג. בכל אופן, יש סימן דרך של "בן שמונה לחופה" בתוך חמש שנות הגמרא, וזה מביא אותך ל"בן עשרים לרדוף" – יש תכלית, מגיעים מהשמונה עשרה לסיום שנות החינוך הפורמליות. החינוך הפורמלי נגמר בגיל עשרים – מכאן רמז שאפשר ללמוד בכולל שנתיים אחרי שמתחתנים, מ-חי עד עשרים.

רמזי אמונה-ידע-השקפה

רק לראות ששלש המלים הללו הולכות יפה יחד: אמונה, ידע, השקפה. קודם צריך אמונה, אחר כך ידע ובסוף השקפה. יש אנשים עם המון ידע, בלי סוף – היום יש ויקיפדיה, זה בלעו"ז כל המשניות (והברייתות כו') – היום אומרים שזה דור של ידע. כמה שהגלויות מתכנסות בזכות המשניות, כתוב שאסור לפסוק מתוך המשניות. אסור לפסוק מתוך ידע – פסיקה באה רק מתוך השקפה, מתוך גמרא. וגם, אפשר לפסוק רק כשאתה אדם שלם, כשאתה נשוי. שלש המלים יחד עולות 676, הוי' ברבוע. מספר מאד שלם – נותן לנו כאן 'חותמת'.

כמה אותיות יש בשלש המלים הנ"ל? 13. הוי' עולה פעמיים 13. אז יש כאן ממוצע – כל אות ברבוע שוה בן. מי ששלם באמונהידעהשקפה זה סגולה ל-יגבנים (לפחות). אמרנו שבמשנה האחרונה יש יד בנים (וביחד עם בן בג בג ובן הא הא – טז בנים), אבל כאן ברמז יש יג בנים.

עוד רמז: אמונה ידע השקפה ר"ת איה – "איה מקום כבודו". זה סוד חשוב מאד בכתבי האריז"ל, שכעת נעבור אליו.

ג. ביאורי "בן שמונה עשרה לחופה"

"בן שמונה עשרה לחופה" – "ואולם חי אני וימלא כבוד הוי' את כל הארץ"

על המשנה "בן שמונה עשרה לחופה" מביאים בדא"ח פסוק ידוע לנו שחותם ב"הארץ" (כמו הפסוק הראשון בתורה, ואמרנו ש"הארץ" היינו הכלה, חןרחל) – "ואולם חי אני וימלא כבוד הוי' את כל הארץ".

זה פסוק אחרי חטא המרגלים (שפגמו בהתקשרותם אל הארץ), כאשר משה מזכיר את מדות הרחמים וה' מסכים – "ויאמר הוי' סלחתי כדבריך". יום החופה הוא יום סליחה ומחילה לחתן ולכלה – יום של "ויאמר הוי' סלחתי כדבריך". זה כמו יום כיפור, לכן אומרים עוד מעט – בתפלת המנחה – וידוי.

מיד אחר כך כתוב "ואולם חי אני וימלא כבוד הוי' את כל הארץ". דווקא את הפסוק הזה מביאים להסביר את "בן שמונה עשרה לחופה", כשהמלה חי היא ה"בן שמונה עשרה".

"כי על כל כבוד חפה"

לכאורה רמז זה יכול להיות בנוגע לכל "חי" בתורה, מה הקשר דווקא של הפסוק הזה לחתונה? יש פסוק אחר בישעיהו שנדרש בחסידות על חתונה, והוא גם העיקר במאמר "לכה דודי" שנוהגים ללמוד לפני החתונה (מאמר הרבי הריי"צ, שהיום יום ההולדת שלו וחג הגאולה שלו) – "כי על כל כבוד חפה". יש כבוד חתן וכבוד כלה, ועל גבי שני הכבוד הללו יש חופה – אור מקיף גדול שמאחד את שני הכבוד.

מה ההסבר של הרבי הקודם? מהו כבוד חתן ומהו כבוד כלה? הוא אומר שכאשר עומדים תחת החופה הכבוד של החתן – גם אור מקיף, כפה על הראש שלו – הוא אהבת החתן לכלה. האהבה שהחתן אוהב את הכלה היא הכבוד שלו. ומהו כבוד כלה? מה שהכלה אוהבת את החתן. על גבי שני הכבוד האלה, שכל אחד מהם הוא מקיף פרטי, מקיף קרוב – "על כל כבוד חופה".

כתוב שהחופה שעל כל כבוד היא-היא מה שאומרים בקדושת כתר "איה מקום כבודו". אותו סוד של איה – ר"ת אמונה ידע השקפה – הוא אור הכתר, שבעצמו כולל איה, כתר-חכמה-בינה בתוך הכתר, ג רישין שבכתר. הוא מקיף את כבוד עילאה וכבוד תתאה, כבוד החתן וכבוד הכלה.

מילוי "כבוד הוי'" להמשך ל"כבוד אלהים"

יש עוד הסבר בחסידות, שה-כבוד של הכלה הוא לב שמות אלקים של מעשה בראשית – לב נתיבות חכמה תתאה. כלומר, הכלה באהבתה לחתן מעלה את כל ה"אלהים בגימטריא הטבע" של מעשה בראשית. ואילו כבוד החתן הוא לב שמות הוי' – הפנימיות של לב שמות אלהים (בכל שם אלהים יש שם הוי' בפנימיות, כמו "ביום עשות הוי' אלהים ארץ ושמים"), יש "צלם אלהים" ויש צלם פנימי שהוא 'צלם הוי'" (צלם עולה כבוד פנים ואחור: כ כב כבו כבוד כבוד בוד וד דכ כב כבו כבוד = אמונה, כבוד בוד וד ד = חן).

כשהחתן אוהב את הכלה הוא משפיע מלמעלה "כבוד הוי'" לתוך המציאות. הרי חתן לשון "נחות דרגא ונסיב איתתא", ירידה מלמעלה למטה. כלה היא לשון כלות הנפש, העלאה מלמטה למעלה. היא באהבתה לחתן מעלה את כל הטבע של העולם לקדושה, והחתן באהבתו לכלה מוריד וממשיך את כל קדושת הוי', שלמעלה מן הטבע, לתוך המציאות (שהנס יהפוך להיות טבע, היינו תכלית הנישואין, לשון נס).

אבל צריך למלא את הכבוד שלו – כמו למלא מצברים של משהו – והמילוי הזה בא מכתר עליון, מהחופה שמעל, שהוא בסוד "איה מקום כבודו" ועליו כתוב "ואולם חי אני וימלא כבוד הוי' את כל הארץ". "חי אני" היינו עצמותו יתברך, אני בעצמי (כשם "חי [אני]" רומז ל"בן שמונה עשרה לחופה", כך "[חי] אני" הוא סכום כל הגילאים במשנת בן הא הא עד "בן שמונה עשרה לחופה" – אני = 61 = 5 ועוד 10 ועוד 13 ועוד 15 ועוד 18, ה הגילאים הראשונים של המשנה!). ו"ימלא כבוד הוי'" היינו שלשם החתונה החופה – ה"חי אני" – ממלא את הכבוד העליון, "כבוד הוי'", וזה לשם "את כל הארץ", עבור הכלה (וכן "הארץ" היינו שם הכלה, כנ"ל). כך נדרש הפסוק בחסידות – שצריך שהחופה תמלא את כבוד הוי', שיוכל להמשך ולהנתן ולמלא את כל הארץ.

מנין הופעות אדם בתורה עד לחתונה

אם פותחים את פרקי אבות, איך מפרש הברטנורא "בן שמונה עשרה לחופה" (שלא כדרכו, ברמז מיוחד)? שעד "ויבן הוי' אלהים את הצלע" במעשה בראשית כתוב יט פעמים אדם, החל מ"נעשה אדם כצלמנו בדמותנו" ("צלם אלהים" שבתוכו יש 'צלם הוי") עד לבריאת האשה. הוא מסביר ש"אחד לגופיה" – אחד בשביל הפשט – ונשארו עוד חי אדם כדי לדרוש "בן שמונה עשרה לחופה". כך כותב הברטנורא.

מסתכלים בתוספות יום טוב – קודם כל הוא אומר שהמקור שלו הוא בפירוש המיוחס לרש"י לפרקי אבות, אבל שם כתוב גם אחרת. ועוד, אומר התוי"ט, פתחתי את החומש וספרתי (כשיש כזה דבר מי שרציני לא מסתפק בכך שכתוב, לא סומך על אף אחד – לא משנה מי אמר, אפילו הרמב"ם או משה רבינו, צריך לפתוח ולספור לבד) ולא הגעתי ל-יט פעמים אדם. יט פעמים אדם מאד יפה, כי יט היינו חוה – רמז לזיווג אדם וחוה – אבל הוא אומר שלא הגיע למספר הזה. אלא מה? אם אתה ממשיך עוד כמה פסוקים – עד "לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת" – ואם אני כולל את "כי מאיש לקחה זאת", אז קודם יש יז פעמים אדם, ואם אני כולל את המלה "איש" זה כבר חי. אז אין לי אחד מיותר לומר שאחד לגופיה. הוא אומר שכנראה זה הפירוש.

הספירה שלו היא נכונה, כך לפחות יצא לי, אבל הרמז הזה לא מניח את דעתי – שצריך להוסיף את ה"איש" כדי להשלים ואז לדרוש "בן שמונה עשרה לחופה". אולי זה טוב בשביל פירוש של הרבה אחרונים ש"בן שמונה עשרה לחופה" היינו מתחלת שמונה עשרה – שיש שבע עשרה פעמים אדם ואז חופה. בכל אופן, יותר נראה לי שהמקור הוא שהספירה היא עד סוף הפרק – עד סוף הענין, סוף הפרשה. יש עוד שני פסוקים בסוף, אחרי "לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת" כתוב "על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד", ואז עוד פסוק סיום, "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבֹששו". יש עוד פעם אדם, "האדם", ואז מתחיל סיפור החטא – "והנחש היה ערום", כבר ענין אחר. עד סוף הפרק (הכל בענין בריאת האשה מן האדם וזיווגה עמו) יש בדיוק חי פעמים אדם.

הקשר בין "בן שמונה עשרה לחופה" ו"בן עשרים לרדוף"

בין הפעם ה-יז לפעם ה-יח יש פעמיים איש – "כי מאיש לקחה זאת", "על כן יעזב איש". אז לעניות דעתי, הרמז של חי פעמים אדם הוא חי פעמים אדם, אבל הקשר בין ה-חי לעשרים הוא כשנוסיף שתי פעמים איש.

למה בכלל צריך להיות קשר בין "בן שמונה עשרה לחופה" לגיל עשרים בסיפור של אדם וחוה? המפרשים בפרקי אבות לא מביאים, אבל חז"ל אומרים שאדם וחוה נבראו בני עשרים. זו בכלל מעורר קצת קושיא, איך מצפים מאדם הראשון ל"בן שמונה עשרה לחופה" כשנברא בן עשרים? ה' ברא אותו ישר בעבירה… יש שני "איש" שאם נוסיף ל"אדם" נקבל עשרים – אפשר לדרוש הכל יחד.

אדם במספר סדורי

יש סוג של חשבון שלא כל כך קל למצוא את מקורו – מספר סדורי, מאד הגיוני ופשוט, רק שאודה למי שיאיר את עיני איפה זה כתוב (פשוט נותנים מספר לאותיות לפי המיקום שלהן באלף-בית). כמה שוה אדם במספר סידורי? חי (מ היא האות ה-13). אצלי זה הרמז הכי חשוב מה הניע מישהו – רש"י או הברטנורא או מי שלא יהיה – לחפש חי פעמים אדם כדי לקבל אסמכתא ל"בן שמונה לחופה". כתוב "אשר יעשה אֹתם האדם וחי בהם". "האדםוחיבהם" – אם נוציא את האות הראשונה של כל מלה (אותיות בהו) ונחשב את השאר במספר סדורי יעלה חיחיחי, כל מלה שוה חי. אדם הוא בעצם חי – והוא צריך להתחתן בגיל חי.

ד. ביאורי "בן עשרים לרדוף"

רדיפת פרנסה ונרדפות על ידי בית דין של מעלה

נסיים עם הקשר ל"בן עשרים לרדוף" – לרדוף מה? אמרנו שתוך כדי שאתה בונה לעצמך השקפת חיים אתה נפגש עם הכלה שלך ופתאום ההשקפות תואמות, ואז – כדי לממש את ההשקפות – צריך להתחתן. השקפה אי אפשר לממש בלי איש ואשה. כל זה כדי להגיע ל"לרדוף" – מה לרדוף? מסתכלים בפשט, הברטנורא ושאר הפשטנים, אומרים שני פירושים:

פירוש אחד הוא לרדוף אחר פרנסה. אתה כבר נשוי שנתיים, יש לך שני ילדים, בן ובת, קיום "פרו ורבו", אז צריך כעת (לעזוב את הכולל ו)להתפרנס.

פירוש שני הוא משהו אחר לגמרי – כתוב שבשמים מענישים את האדם רק מגיל עשרים. אז גם הברטנורא וגם שאר המפרשים מביאים ש"לרדוף" היינו לא שאתה רודף אלא שרודפים אותך. למה טוב שתדע? כאשר תבין שרודפים אותך, שכעת מענישים אותך מהשמים, אתה צריך להפוך להיות חרדי. עד גיל עשרים לא חייבים להיות חרדי, כי לא רודפים אותך (אולי אותך קצת כן רדפו…), אבל אם מבינים שרודפים אותך צריך להיות מאד חרד לדבר ה'. שוב, זה פירוש בפשט. יש מי שאומר, כדי קצת להמתיק, שאם אתה מרגיש שרודפים אותך – שמענישים אותך – אתה גם צריך להיות חרדי, וגם לרדוף אחרי מצוות. הרדיפה אחרי הרבה מצוות, שתהינה לך הרבה זכויות, וגם הרדיפה אחרי מצוות שאתה כבר מקיים – לקיים אותן ביתר הידור – גם תלויות בנישואין, בעידוד ההדדי בין שני בני הזוג.

בכל אופן, שני הפירושים הם שצריך לרדוף אחרי פרנסה ולדעת שרודפים אותך מהשמים – זאת אומרת שבגיל עשרים מקבלים איזו פרנויה. אז צריכים קריעת ים סוף. החתונה היא "קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף", יש "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" של הפרנסה, ובפנימיות אנחנו מסבירים שקריעת ים סוף משחררת מפרנויה, מחרדת רדיפה. כאן רדיפה חיובית, רודפים אותך מהשמים כדי שתהיה בסדר, סופר-בסדר. בכל אופן, אלה שני הפירושים בפשט.

"בן עשרים לרדוף" – גיל גיוס

בחסידות מביאים עוד כמה פירושים ל"בן עשרים לרדוף": פירוש אחד לפי הפסוק "בקש שלום ורדפהו" ופירוש לפי הפסוק "צדק צדק תרדֹף", ועוד פירוש – לא רק בחסידות, אלא באחרונים שלאו דווקא על פי חסידות – לפי מה שגיל גיוס בתורה הוא גיל עשרים.

נתחיל מהאחרון: בתורה חיל מתגייס לצבא בגיל עשרים. למה? כי רוצים שהוא יתחתן ויהיו לו שני ילדים – מה שלא יהיה – שיהיה מונצח. זו הסברא הפשוטה של התורה. לכן אחד הפירושים – תפארת ישראל, פירוש פשט על המשנה – אומר ש"בן עשרים לרדוף" היינו בן עשרים להתגייס.

לפי זה, לרדוף היינו רדיפת האויב (הוא אפילו לא כותב זאת). אם כן, יש "בקש שלום ורדפהו", ולפי הפסוק כאן זה 'בקש מלחמה ורדפה', הפסוק של דוד המלך – "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשיב עד כלותם". לפי זה, בן עשרים – כשאתה נשוי – יש לך כח לרדוף את האויבים, לרדוף את אויבי עם ישראל עד גמירא (לאחר שהשלמת חמש שנים של גמרא). יש לנו פירוש חדש ומהופך ל"בקש שלום ורדפהו".

רדיפת שלום – עבודת היחודים

כתוב "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" – "סור מרע ועשה טוב" עדיין עבודת הבירורים, אבל "בקש שלום" זו כבר עבודת היחודים, שמתחילה מחתונה-יחוד. חז"ל אומרים "'בקש שלום' במקומו 'ורדפהו' במקום אחר" – צריך לצאת מהבית, לעשות מבצעים על מנת לעשות שלום. לעשות שלום פירושו גם לקרב יהודים לאבינו שבשמים.

לפני כמה ימים, ב-ח' תמוז (יום אחרי האופרוף), היה ב"היום יום" מאמר של הרבי הריי"צ – בעל יום ההולדת וחג הגאולה של היום:

מצינו דעיקר חיבתו של הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה [החתן נקרא איתן, אברהם אבינו] היה "למען אשר יצוה" ['כי ידעתיו' לשון חבה, 'למען אשר יצוה', לשון צוותא וחיבור] – כפירושו יחבר – "את בניו ואת ביתו". היינו, דכל גודל עבודתו בהנסיונות אינו בערך לגבי הא דיצווה ויחבר אחרים, מה שיזכה אחרים.

כל ה"להודיע כמה חבתו של אברהם אבינו שעמד בעשרה נסיונות" (גם אבות פרק ה') לא בערך לחבת אברהם שיצוה-יחבר את בניו וביתו, וגם יהודים אחרים, לה'. זה "בקש שלום ורדפהו" – מבקש שלום במקומו וגם יוצא החוצה, למבצעים, כדי לחבר יהודים. הוא מוסר את חייו כדי לעשות חבורים – זה מדת אהרן, "בקש שלום ורדפהו", "אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". יש "בן עשרים לרדוף" – "רודף שלום" – שכולו אהבת ישראל.

חסד-גבורה-נצח-הוד-מלכות – רדיפת שלום, תודעת דין, רדיפת האויב, רדיפת פרנסה

כעת נעשה פרצוף קטן מכל פירושי "בן עשרים לרדוף", שבע מדרגות כנגד מדות הלב:

"בקש שלום ורדפהו" כדי לקרב, לעשות חיבורים, וגם לצאת למקום אחר כדי לחבר יהודים יחד – זה כנגד האהבה, מדת החסד והאהבה של אברהם אבינו ואהרן כהן גדול.

מה שבגיל עשרים אתה מקבל מודעות שרודפים אותך ואתה צריך להתמודד עם זה, גיל של עונש – שייך להיכל הזכות (בו דנים שכר ועונש) בספירת הגבורה. שכר ועונש היינו מודעות של גבורה, גבורה אלקית.

ההתגייסות לרדוף את האויב, "בן עשרים לרדוף", היא כנגד נצח והוד. בנצח והוד יש את שם "צבאות", הצבא של עם ישראל, שמתגייסים לרדוף את האויב עד גמירא. לא כמו היום, שכל הלחימה היא משחק בעינים. לוחמה היא כדי לגמור את האויב עד הסוף (ובשביל זה חייבים לגמור את חמש שנות לימוד הגמרא – בנית ההשקפה הנכונה כנ"ל – בדיוק מה שחסר היום). זה שייך לספירות נצח והוד – בא ממוחין דגדלות דאבא (בלשון הקבלה) שמקבלים בגיל עשרים, כשאתה נשוי.

הפירוש של פרנסה – לצאת למחיה – הוא כנגד המלכות (עליה נאמר "ואתה מחיה את כלם"). דלגנו על תפארת ויסוד – תיכף נחזור, אך קודם נסכם מה שכבר אמרנו. הפירוש המקורי, של רדיפה אחרי פרנסה לבית – ששייך בעצם לארץ כנען, ארץ המסחר, כנ"ל – שייך למלכות. בנית מלכות ובנית כלכלה הולכות יחד. זה שאתה יוצא לעבוד שייך למלכות – זה לבנות את המלכות. כתוב שהמלך הוא הכי עשיר במדינה, הכי מוצלח במסחר שלו. צריך הרבה כסף כדי לחלק את החק הקצוב לכל אחד במדינה. בכל אופן, לעשות מסחר ופרנסה (באמונה) זה תיקון המלכות.

תפארת ויסוד – רדיפת צדק ורדיפת צדיק

מה נשאר? תפארת ויסוד, שהולכים יחד. שניהם עוד פירוש בחסידות ל"בן עשרים לרדוף", על פי "צדק צדק תרדֹף". חז"ל דורשים "הלך אחר בית דין יפה" – שאם צריך לדון אל תסתפק במשפט הקיים. לא ללכת לערכאות שלהם בכלל – שאלה בתי המשפט היום בארץ – מזה צריך לברוח (כשאתה רודף אתה גם בורח). צריך לברוח מהמשפט הלא יהודי, וגם במשפט היהודי – יש כל מיני רבנים, כל מיני בתי דינים – לא כולם יפים. צריך לחפש בית דין יפה, זה לשון חז"ל – בית דין שידון לך דין אמת לאמתו בכל מה שאתה צריך. בכלל כשמתחתנים צריך רבנים, יש כל מיני שאלות בהלכה, וצריך בית דין יפה. בכלל עמוד התורה, שהוא יפי – אם כי כתוב אחר כך שידונו "דין אמת לאמתו", אבל הוא נקרא כאן בית דין יפה – שייך לתפארת.

מהו היסוד? הנקודה החסידית שיוצאת מ"צדק צדק תרדֹף" – כמו שצריך לרדוף אחרי בית דין יפה, כך צריך דווקא כשאתה מתחתן להדק את ההתקשרות לצדיק. כתוב "גופא ובריתא חשבינן חד" – הגוף של "צדק צדק תרדֹף" הוא לחפש בית דין יפה, תיקון המשפט בתפארת, והברית הוא להתקשר לצדיק. ההליכה לצבא ללחום היא נצח והוד. בתפארת אתה מחפש את הסנהדרין, בית דין יפה. ביסוד אתה מגיע לתכל'ס של זה – מחפש את המופלא שבסנהדרין, הצדיק יסוד עולם, הרבי של הדור. בתפארת אתה אומר שחייב להיות רב שהוא לענין – לא מתייאש, אין שום יאוש בעולם כלל, מחפשים את הרב. זה ה"בית דין יפה". אחר כך לא מספיק רב – צריכים גם רבי – וזה ספירת היסוד.

אם יש ווארט שלנו ש"צדק צדק תרדֹף" היינו לרדוף את הצדק שיש בכל יהודי – גם אתה צודק וגם אתה צודק, תפקיד השופט בעצמו – זה כבר קשור ל"בקש שלום ורדפהו", הנסיון לייחד יהודים. גם יהודים שרבים אחד עם השני, כמו אצל אהרן הכהן. צריך למצוא את נקודת הצדק שיש בכל אחד – "בצדק תשפוט עמיתך". אבל הפירוש של "הלך אחר בית דין יפה" – הוא בתפארת והשפיץ שלו ביסוד.

סיכום

כך עשינו פרצוף של המדות בפירושי "בן עשרים לרדוף". החתן, שכעת הוא גם "בן שמונה עשרה לחופה" וגם "בן עשרים לרדוף" – כמו אדם וחוה, שיש אצלם את ה-חי פעמים אדם ("וחי בהם", בכל 757 מצוות התורה שהתחדשו לנו כעת, שכולן אצל החתן והכלה שלנו) ויש שם פעמיים איש, שיזכו להקים בית נאמן בישראל, מלא אורה ושמחה, עם כל הפירושים הטובים של "לרדוף":

חסד

רדיפת שלום וקירוב גבורה

תודעה 'נרדפת' בדין שמים תפארת

רדיפת צדק  נצח והוד

רדיפת האויב  יסוד

רדיפת צדיק  מלכות

רדיפת פרנסה

פוסט זה פורסם בקטגוריה פרק ה'. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s