ביאורים בפרקי אבות (ו-ז)

 

פ"א מ"א

ו. חמשת שלבי מסירת התורה

חמשת פרקי המסכת כנגד חמשת שלבי מסירת התורה

המשנה הראשונה בפרקי אבות פותחת: "משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה…".

יש כאן חמש דרגות בחבור ויחוד התורה שבכתב לתורה שבעל פה – משה יהושע זקנים נביאים אנשי כנסת הגדולה. יש לומר שחמש הדרגות הן כנגד חמשת הפרקים של פרקי אבות: פרק א, שהוא עיקר שושלת הקבלה ממשה עד לסוף הזוגות, הלל ושמאי, כנגד משה עצמו, וכידוע שמשה ר"ת מחלוקת שמאי הלל, ומחלוקתשמאיהלל עולה 1000 אורות שקבל משה מסיני. פרק ב כנגד "ומסרה ליהושע" וכו'.

חמשת שלבי מסירת התורה כנגד הספירות

י"ל שמשה ויהושע, הרב והתלמיד (החכם והתלמיד חכם) הם כנגד חכמה ובינה, "תרין ריעין דלא מתפרשין לעלמין" כנודע (ומה ש"משה קבל תורה מסיני" היינו מהר סיני, הרומז לכתר עליון, הרצון העליון, בסוד "כפה עליהם הר כגיגית").

הזקנים הם סוד האבות (כנ"ל), כנגד עיקרי המדות (עם המוחין שבהן) חסד-גבורה-תפארת.

הנביאים יונקים מנצח והוד כנודע.

אנשי כנסת הגדולה היינו המלכות הכונסת את השפע מהיסוד (המופלא שבסנהדרין "הגדולה" – כללות כל ה החסדים המתקבצים ביסוד – שהוא המשה שבדור, בסוד "יסוד אבא ארוך ומסתיים ביסוד ז"א") שמעליה.

חמש המדרגות רמוזות ב-ב ד"בראשית"

והנה, משה יהושע זקנים נביאים אנשי כנסת הגדולה = 2000, סוד ה-ב רבתי של בראשית, הכוללת את כל התורה כולה (ורומזת הן לעומק ראשית, סבת הכל, והן לעומק אחרית, תכלית הכל[א]).

2000 היינו "כפלים לתושיה" לגבי אלף האורות שקבל משה במתן תורה, והיינו 1000 של משה בראש היחוד של התורה שבכתב בתורה שבעל פה ועוד 1000 של אנשי כנסת הגדולה, בסוף היחוד של שתי התורות להיות אחד (ובסוד "האלףלךשלמה [אותיות למשה, נעיצת הסוף, התורה שבעל פה, שלמה, בתחלה, משה, ואותיות לשמה, ביחוד התורה שבכתב לתורה שבעל פה]" שעולה ישראל, סוף ותכלית כל התורה כולה, "לעיני כל ישראל").

הסדרה העולה מחלוקת חמש המדרגות לרוס"ת ואמ"ת

רוס"ת משהיהושעזקניםנביאיםאנשיכנסתהגדולה= 703, משולש 37. אמ"ת משה יהושע זקנים נביאים אנשי כנסת הגדולה = 1297 = 36 ברבוע ע"ה (36 ע"ה = 37, שרש המשולש של הרוס"ת).

נתבונן בכלל היוצא מתופעה זו ונבנה ממנו סדרה רבועית: משולש 1 ועוד 0 ברבוע ע"ה = 2; משולש 2 ועוד 1 ברבוע ע"ה = 5; משולש 3 ועוד 2 ברבוע ע"ה = 11…

פלאי בכ"ר בסדרה

נכתוב את כל הסדרה עד 2000:

2 5 11 20 32 47 65 86 110 137 167 200 236 275 317 362 410 461 515 572 632 695 761 830 902 977 1055 1136 1220 1307 1397 1490 1586 1685 1787 1892 2000…

הסדרה הזאת היא פלאית ביותר: קודם כל נשים לב שהסדרה מתחילה מ-2 (והיא סדרה בעלת חן נקבי, כלומר שלפני 2 בא עוד 2 ולפניו 5 11 20…), ה-ב של בראשית, ובהמשך מופיע 20 ובהמשך 200 ובהמשך 2000 (2 פעמים 4 החזקות הראשונות של 10, מ-0 עד 3)!

והוא בסוד אותיות בכ"ר (החכמה של אלף-בית אי"ק בכ"ר גל"ש… כנגד ט היכלי אריך אנפין כנודע – בכ"ר היינו סוד מוחא סתימאה, כח המשכיל בנפש האדם, "אורייתא מחכמה סתימאה נפקת"). ועוד, ב בכל רמות המספר (מספר הכרחי, מספר סדורי, מספר קטן) = 2, אך כ = 20 במספר הכרחי, 11 במספר סדורי ו-2 במספר קטן – כל שלשת המספרים האלה נמצאים בסדרה. וכן ר = 200 במספר הכרחי, 20 במספר סדורי ו-2 במספר קטן – הכל בסדרה!

ערכי סכומי מספרים בסדרה

הסדרה פותחת 2 5, 7 – ז המתחלק ל-הב, סוד מנורת הזהב.

חמשת המספרים הראשונים של הסדרה = 70, הממוצע = דוד שחי 70 שנה.

שבעת המספרים הראשונים בסדרה, עד 65 = שם אדני ב"ה = 182, יעקב, הממוצע = הוי' ב"ה (יחוד הוי' וא-דני).

אחרי 65, אדני, השביעי החביב, בא 86, אלהים, השמיני (אלהים = הטבע, אך השמיני בכל מקום הוא למעלה מן הטבע, והיינו "אלהים קדשים", כמו שנאמר בסוף ספר יהושע "ויאמר יהושע אל העם לא תוכלו לעבד את הוי' כי אלהים קדשים הוא…", וד"ל) ולפי החלוקה של משולש 8 (אלה) ו-7 ברבוע ע"ה (ים), סוד "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה ["ברא אלהים']".

המספר העשירי בסדרה – "העשירי יהיה קדש להוי'" – הוא 137, סוד קבלה וכו' (המספר הטהור החשוב ביותר היום במדע, כאן הוא מופיע לפי החלוקה של הכל עובד [55, משולש 10, ו-82, 9 ברבוע ע"ה]!).

עד כאן, עשרת המספרים הראשונים בסדרה = 515, המספר ה-19 בסדרה (= תפלה, יחוד יצחק רבקה וכו').

אחד (13) המספרים הראשונים בסדרה = 1118 = "שמע ישראל הוי' אלהינו הוי' אחד" (הערך הממוצע של ה-13 = 86, אלהים, המספר ה-8 בסדרה, וכידוע הכלל בזה לגבי כל סדרה בעלת חן נקבי)!

והנה, הערך הממוצע של כל 37 המספרים הראשונים בסדרה עד 2000 – משה יהושע זקנים נביאים אנשי כנסת הגדולה = 686 (המעוקב הכפול של 7) = "ובחרת בחיים", כללות כל התורה (לשון הוראה) כולה!

ז. "שלשה דברים" – שלש מתנות בפרקי אבות

סוד "בראשית" במסכת אבות – "שלשה דברים יחד"

"[משה] קבל תורה מסיני" = בראשית. נמצא ש"משה קבל תורה מסיני" – מעין הקדמה ופתיחה לתורה שבעל פה כולה – רומז ל"נעוץ סופן בתחלתן" של התורה שבכתב, "משה לעיני כל ישראל – בראשית".

ידוע מרבי אברהם אבולעפיא שבראשית = שלשה דברים יחד. והנה, עיקרי דברי המוסר של פרקי אבות מושתתים על "שלשה דברים יחד", מהמשנה הראשונה של המסכת – "הם אמרו שלשה דברים וכו'" – והלאה.

בכל ששה סדרי משנה יש כט "שלשה דברים", ח מתוכם במסכת אבות (מסכת קטנה יחסית). יש רק מסכת אחת שיש בה יותר "שלשה דברים" מאשר במסכת אבות – מסכת עדויות, המסכת הקודמת למסכת אבות בסדר נזיקין (גם מצד ענינם הפנימי; והרמז שכבר הוזכר לעיל: "משה קבל תורה מסיני" = עד פעמים טוב, עדות על טוב ה').

במסכת עדויות יש י פעמים "שלשה דברים". במסכת אבות, חוץ מ-ח ה"שלשה דברים" המפורשים יש עוד ריבוי של "שלשה דברים יחד" בלי הלשון המפורש "שלשה דברים", ודוק.

שלשת האחים ביציאת מצרים

"שלשה דברים" – מלשון "דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור" – עולה משה אהרן מרים, שעל ידי שלשתם יצאנו ממצרים וקבלנו את התורה בהר סיני. בזכות כל אחד מהם קבלנו מתנה טובה במדבר מהשי"ת – המן בזכות משה, ענני הכבוד בזכות אהרן והבאר בזכות מרים (בסוף, לאחר פטירת מרים ואהרן, הכל חזר בזכות משה).

יש לכוון את שלש התבות "קבל תורה מסיני" = בראשית = שלשה דברים יחד כנגד שלשת האחים הקדושים:

"קבל" היינו בחינת נוקבא, בית קיבול, בחינת מרים (אם המלכות – ממנה מלכות בית דוד, בחינת שפלות ועשית בית קיבול לקבל את האור והשפע האלוקי), סוד "באר חפרוה שרים וגו'".

"תורה" בחינת משה – "תורה צוה לנו משה" "זכרו תורת משה עבדי" (משה נולד בזכות מרים וגם אח"כ היא שמרה עליו וכו', ועל כן היא קודמת לו, לא רק מצד התולדה).

"מסיני" היינו אור מקיף, בחינת ענני הכבוד שבזכות אהרן, וכן "מסיני" = ענן, וכן נאמר "ויעל משה אל ההר ויכס הענן את ההר" (ועוד, הפנימיות של אהרן היא הר כאשר ההר מוקף באין אלקי, וד"ל).

"משה – קבל תורה מסיני", ה"משה" המקורי היינו מה שהכל חזר בזכות משה, שהרי הוא מקור הכל, וד"ל.

שלש המתנות בזכות פרקי אבות

כאשר לומדים פרקי אבות זוכים לכל אותן מתנות טובות (כך בלשון חז"ל – "מתנות טובות", הכל בחינת הטוב העצמי של פרקי אבות כנ"ל): באר המים החיים (תיקון המדות [חפירת הבאר] על מנת להיות בית קיבול לקבל אור ושפע אלוקי [נביעת הבאר]) בזכות מרים, ירידת המן לזון ולפרנס את הנשמה (האמונה) והגוף (הבטחון) בזכות משה, שמירת ענני הכבוד (אור מקיף השורה על האדם ושומרו מכח שמירת מצות התורה) בזכות אהרן.

[א] הערך הממוצע של ד תבות סבתהכלתכליתהכל = משיח.

פוסט זה פורסם בקטגוריה פרק א'. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s