דרך ארץ קדמה לתורה

"מנהג ישראל תורה" ללמוד את מסכת אבות בשש השבתות שבין חג הפסח לחג השבועות, "זמן מתן תורתנו" (ולפי מנהגים רבים ממשיכים בכך בכל שבתות הקיץ, עד ראש השנה). לימוד זה הוא בגדר הכנה לקבלת התורה בשבועות, שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה". במובנים רבים, מסכת אבות היא גם הקדמה לכל התורה שבעל פה (אף שאינה הראשונה בששה סדרי משנה), לכן היא פותחת בסדר השתלשלות התורה ממשה רבינו ואילך.

nature

כיום רואים שמסכת אבות היא "דרך ארץ שקדמה לתורה" במובן נוסף: גם מי שעדיין לא שומר תורה ומצוות באופן מלא, ולימוד ההלכות נראה רחוק ממנו, מסוגל להתחבר בקלות למסרים החודרים והעמוקים של מסכת אבות. לכן, לימוד מסכת אבות הוא בסיס לאחדות ולקירוב דעות בין כל היהודים (והמסרים האנושיים של פרקי אבות מגיעים אף לרבים מבני נח).

האריז"ל אף מגלה סוד עמוק: בעוד תיקון המעשים אינו משפיע בהכרח באופן מהותי על מדות הלב ועל ההכרה השכלית, הרי שתיקון המדות מתקן בדרך ממילא גם את ההכרה השכלית של האדם. לכן, מי שרוצה לשנות את תודעתו ולהתאים את צורת החשיבה שלו ללימוד תורה ישר ואמתי (באופן של "זכה נעשית לו סם חיים") יתחיל בתיקון מידותיו על פי מסכת אבות.

DSC01148

לאור כל זאת, פנה הרב גיזנבורג שליט"א לציבור (בערב חג השבועות תשע"ד) להוסיף בלימוד מסכת אבות באופן קבוע – באופן אישי, בחברותות ובקביעת שיעורים וקבוצות לימוד בכל מקום ומקום. לימוד כזה יכול להיות רחב ועמוק, עם עיון בכל המפרשים וביסודות עבודת הנפש העולים ממסכת זו; אך הוא גם יכול להיות קצר וקולע – לימוד של משנה יומית בפרקי אבות במקום העבודה או בטלפון יומי לחבר או בן משפחה.

בעקבות קריאת הרב הוקם האתר, אליו עולים ביאורים חדשים שהרב כותב ומלמד על פרקי אבות (כאשר סדר הלימוד הוא שבמשך כל השבוע עוסקים בפרק אותו למדו בשבת שעברה לאחר המנחה). בנוסף עולים לאתר ביאורים בפרקי אבות שמלוקטים מספרי הרב ומשיעורים בשנים עברו, וגם הערות, שיעורים או ביאורים שונים שנלקטים על ידי תלמידי הרב. מטרת האתר היא לאפשר לכל אחד להוסיף ולהעמיק בלימוד פרקי אבות, ובעיקר לתת את האפשרות להכין מתוכו שיעורים לצבור הרחב – "אימתי קאתי מר? לכשיפוצו מעינותיך חוצה".